Home / Chương trình hội thảo

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO 2024 –  DEVELOPING THE SUSTAINABLE FUTURE

PHIÊN TỔNG QUAN

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 1

DATA CENTER ROOM

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 2

CLOUD ROOM

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 3

AI ROOM

 

PHIÊN TỔNG QUAN

9:00
KHAI MẠC
9:00 – 9:20

Phát biểu khai mạc

Data Center & Cloud landscape 

Ông Hoàng Văn Ngọc – CEO Viettel IDC

9:20 – 9:40
Empowering cloud computing growth with AI
 
Ông Thiều Phương Nam – Giám đốc Khu vực Việt Nam, Lào và Campuchia – Qualcomm
9:40 – 10:00 BREAK TIME
10:00 – 12:30 CÁC PHIÊN CHUYÊN ĐỀ
12:30 BẾ MẠC & TIỆC TRƯA

TÀI LIỆU HỘI THẢO

DIỄN GIẢ 2024

ÔNG HOÀNG VĂN NGỌC
CEO

VIETTEL IDC

ÔNG DERRICK KOH

GIÁM ĐỐC KINH DOANH

CENTIEL 

ÔNG KHƯƠNG NGUYỄN

GIÁM ĐỐC KINH DOANH TOÀN QUỐC

CLIMAVENETA, VIỆT NAM

ÔNG NGUYỄN THẾ ANH

GIÁM ĐỐC KINH DOANH

CORNING

ÔNG HOÀNG HƯNG HẢI
GIÁM ĐỐC SẢN PHẨM

QUALCOMM

ÔNG LÊ XUÂN QUẾ

PHÓ GIÁM ĐỐC

VIETTEL IDC

ÔNG MERT MUSTAFA

G.Đ KINH DOANH KHU VỰC

ESENTIRE

ÔNG TRỊNH HOÀI NAM

G.Đ TRUNG TÂM SẢN PHẨM

VIETTEL CYBER SECURITY

ÔNG BOJIE SUN
T.NHÓM GIẢI PHÁP KIẾN TRÚC

BYTEPLUS

ÔNG THIỀU PHƯƠNG NAM

GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ K.V VIỆT NAM, LÀO VÀ CAMPUCHIA

QUALCOMM

ÔNG NGUYỄN KIM ANH

GIÁM ĐỐC SẢN PHẨM

VINBIGDATA

ÔNG EDWARD VAN LEENT

CHỦ TỊCH & GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

TẬP ĐOÀN EPI

ÔNG NGUYỄN MẠNH QUÝ
GIÁM ĐỐC 

VIETTEL AI

ÔNG LÊ NHÂN TÂM

GIÁM ĐỐC CÔNG NGHỆ

MICROSOFT, VIỆT NAM

ÔNG TRẦN VIẾT TÂM

CỐ VẤN BẢO MẬT

FORTINET

ÔNG NITIN VAIRAGARE

GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ SẢN PHẨM

QUALCOMM

ÔNG NGUYỄN QUỐC VINH
TRƯỞNG PHÒNG DỊCH VỤ NỀN TẢNG CLOUD

VIETTEL SOLUTIONS

ÔNG DANIEL ORMADIN

GIÁM ĐỐC CẤP CAO

VCSP SEAK VEEAM

ÔNG TRẦN TRUNG KIÊN

TRƯỞNG BU ỨNG DỤNG AI

VIETTEL TELECOM

ÔNG PHAN NGHIÊM LONG

KIẾN TRÚC SƯ GIẢI PHÁP

ORACLE, VIETNAM

ÔNG BYUNG KI LEE

TRƯỞNG PHÒNG PHÁT TRIỂN

DỮ LIỆU

NOKIA

ÔNG YANIV HOFFMAN

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

RADWARE

ÔNG TRẦN NHẬT MINH

GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH BẢO MẬT

CISCO, VIỆT NAM

ÔNG NGUYỄN TRÌNH TUẤN

TRƯỞNG PHÒNG KĨ THUẬT

VIETTEL IDC

DATA CENTER ROOM

(TIMELINE DỰ KIẾN)

10:00 HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ
10:00-12:30

1. DATA CENTER MARKET AND THE IMPORTANCE OF STANDARDS 

 Ông Edward Van Leent – Chủ tịch và Giám đốc điều hành Tập đoàn EPI 

Ông Nguyễn Đình Tuấn – Trường phòng Kĩ thuật Viettel IDC

 

2. THE FUTURE OF SUSTAINABLE DATACENTER – NOKIA

Ông Byung Ki Lee – Trưởng phòng phát triển dữ liệu và phát triển kinh doanh khu vực Châu Á Thái Bình Dương Nokia

3. REVOLUTIONARY COOLING SYSTEM FOR GREEN DATA CENTER

Ông Khương Nguyễn – Giám đốc kinh doanh toàn quốc Climaveneta Vietnam

4. THE UNINTERRUPTIBLE ENERGY HUB – FUTURE PROOF INNOVATION FOR SUSTAINABLE, SCALABLE DATACENTER

Ông Derrick Koh – Giám đốc kinh doanh Centiel

5. THE MODERN SECURITY APPROACH FOR COMPREHENSIVE PROTECTION 

Ông Trần Nhật Minh – Giám đốc phụ trách bảo mật Cisco Việt Nam

6. FROM FAST TO FASTER, CONNECTING DATA CENTERS WITH FIBER

Ông Nguyễn Thế Anh – Giám đốc kinh doanh Corning

12:30

Q&A

LUCKY DRAW

 

TÀI LIỆU HỘI THẢO

CLOUD ROOM

(TIMELINE DỰ KIẾN)

10:00
HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ
10:00 – 12:30

1. COST OPTIMIZTION & MANAGEMENT (CLOUD FINOPS)

Ông Lê Nhân Tâm – Giám đốc công nghệ Microsoft Việt Nam

2. SECURITY TREND ON CLOUD – PROBLEMS AND SOLUTIONS 

Ông Trịnh Hoài Nam – Giám đốc Trung tâm sản phẩm Viettel Cyber Security 

3. ACCELERATE BUSINESS GROWTH AND INNOVATION WITH ORACLE AUTONOMOUS DATA PLATFORM ON HYBRID CLOUD 

Ông Phan Nghiêm Long – Kiến trúc sư giải pháp Oracle Việt Nam 

4. CLOUD TO EDGE – EDGE TO CLOUD

Ông Lê Xuân Quế – Phó Giám Đốc Viettel IDC

5. EVOLUTION OF NEXT-GENERATION FIREWALL (NGFW): THE IMPORTANCE OF FIREWALLS IN A MULTI-CLOUD ENVIRONMENT

Ông Trần Viết Tâm – Cố vấn bảo mật Fortinet

6. AI AS OFFENSE & DEFENSE: HOW GENERATE AI IS IMPACTING THE FUTURE OF CYBERSECURITY 

Ông Mert Mustafa – Giám đốc kinh doanh khu vực eSentire 

7.DATA PROTECTION INSIGHTS

Ông Daniel Ormadin – Giám đốc cấp cao VCSP Seak Veeam

 

12:30
Q&A
LUCKY DRAW

 

TÀI LIỆU HỘI THẢO

AI ROOM

(TIMELINE DỰ KIẾN)

10:00
HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ
10:00-12:30

1. GENARATIVE AI, HUMAN AI AND BEST PRACTICES FOR BUSINESSES

Ông Nguyễn Mạnh Quý – Giám đốc Viettel AI

Ông Trần Trung Kiên – Trưởng BU Ứng dụng AI Viettel Telecom

2. BEYOND THE CYBER SURFACE: UNVEILING AL-POWERED OF HACKTIVIST MOVEMENTS

Ông Yaniv Hoffman – Phó Tổng Giám Đốc Radware 

3. HIGH-PERFORMANCE AND COST-EFFECTIVE AI INFRASTRUCTURE – THE KEY FOR GROWTH IN AI ERA

Ông Nitin Vairagare – Giám đốc Quản lý sản phẩm Qualcomm

4. GENERATIVE AI APPLICATIONS IN BUSINESSES

Ông Nguyễn Kim Anh – Giám đốc sản phẩm VinBigData

5. THE BYTEDANCE TRANSFORMATION: FROM GROUNDBREAKING APPS TO CUTTING-EDGE ENTERPRISE SOLUTIONS

Ông Bojie Sun – Trưởng nhóm Giải pháp kiến trúc BytePlus

6. EMPOWERING ENGINEERING TEAMS: UNLEASING THE POTENTIAL OF INTERNAL DEVELOPER PLATFORMS 

Ông Nguyễn Quốc Vinh – Trưởng phòng Dịch vụ nền tảng Cloud Viettel Solutions 

7. PANEL DISCUSSION: AI TREND AND SOLUTIONS

Ông Bùi Hưng Hải –  Giám đốc sản phẩm Qualcomm Việt Nam

Ông Yaniv Hoffman – Phó Tổng Giám đốc Radware

Ông Nguyễn Kim Anh – Giám đốc sản phẩm VinBigData

Điều phối: Ông Đồng Sỹ Cường – PGĐ Trung tâm Giải pháp và Dịch vụ Số Viettel IDC 

12:30
Q&A
LUCKY DRAW
TÀI LIỆU HỘI THẢO