ÔNG NGUYỄN THÀNH PHÚC
Cục trưởng, Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông

TIỂU SỬ

Tóm tắt quá trình công tác:
– 1990-1993: Giảng viên Đại học Hàng hải Việt nam (Hải Phòng)
– 1993-2000: Chuyên viên Vụ KHCN&HTQT, Tổng cục Bưu điện
– 2000-2002: Chuyên viên Văn phòng Tổng cục Bưu điện
– 2002-2007: Phó Viện trưởng, Viện Chiến lược BCVT&CNTT (Bộ Bưu chính Viễn thông)
– 12/2007-2/2008: Phó Viện trưởng Phụ trách, Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông (Bộ Thông tin và Truyền thông)
– 2/2008-02/2020: Cục trưởng, Cục Ứng dụng CNTT (từ 11/2013 là Cục Tin học hóa)
– Từ 02/2020 – nay: Cục trưởng Cục An toàn thông tin.

CHỦ ĐỀ

An toàn thông tin Việt Nam 2022: Một số vấn đề đặt ra